Gå rett til innhold

Støtte til klubben

Om man er en 4H-klubb har man tilgang til en del gode støtteordninger. På denne sida kan du lese om: Frifond Momskompensasjon Grasrotandelen/Frivillighetsregistret

Frifondmidler = penger til klubbaktivitet!

Frifondmidler er penger fra Norsk Tipping som skal gå til å skape ny lokal aktivitet eller styrke den lokale aktiviteten som allerede er der. For 4H sin del betyr det at både eksisterende og nye 4H-klubber kan søke om støtte, så lenge pengene brukes til aktivitet i 4H-klubben.

Det er Landsrådet for barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU) som administrerer frifond. 4H søker og rapporterer hvert år på vegne av 4H-klubbene. Det er 4H selv som i stor grad avgjør hvordan støtten skal fordeles. I 2018 vil fordelingen bli slik som dette:

Driftsstøtte: Utbetales automatisk til alle klubber som har levert årsmelding og årsrapport i medlemsregistret innen 15. desember året før. Tildelingen er basert på et fast beløp pr tellende medlem og et grunnbeløp pr klubb. Støtten pr tellende medlem er kr 200, mens grunnbeløpet fastsettes av generalsekretæren ut ifra den totale tildelingen av frifondstøtte til 4H. 4H Norge betaler ut driftsstøtte før 30. september hvert år.

Oppstartsmidler: Tildeles nye klubber eller restartede klubber som ikke har vært aktive de siste 5 årene. For å kunne motta oppstartsmidler må klubben være etablert med eget styre og ha minimum 5 medlemmer under 26 år.

For å være kvalifisert må klubben alltid ha har minst 5 betalende medlemmer under 26 år pr 31.12.2017 og levert inn årsmelding og årsrapport i medlemsregistret. Husk sammendrag av årsregnskap som vedlegg - signert av kasserer og revisor.

Les 4H sine retningslinjer for frifond (vedtatt av landsstyret 18. februar 2018)

Frifond driftstøtte - siste tildeling:

Alle kvalifiserte klubber fikk utbetalt frifond driftstøtte for 2017 i uke 39 2017.

Se oversikt tildeling frifond 2017

Klage på tildeling:

Klubber som ikke får tildelt Frifondmidler kan klage innen tre uker etter at de ble kjent med at tildeling har blitt gjort. Klagen sendes til 4hnorge@4h.no. Klagen blir behandlet av administrasjonsleder i 4H Norge, som tar endelig stilling til saken.

Frifond driftsstøtte - rapportering:

Landsrådet for norske barne og ungdomsorganisasjoner (LNU) krever nå dokumentasjon på at 4H-klubbene som har fått frifondstøtte har brukt opp midlene de ble tildelt høsten 2017 innen 30. juni 2018. 4H Norge må levere en rapport til LNU på dette innen denne fristen, derfor er klubbenes rapporteringsfrist satt til 31.05.2018.

LNU og 4H Norge er opptatt av at frifondstøtte blir brukt på aktiviteter i klubbene, og ikke til sparing. Derfor må klubber som ikke har brukt opp sine midler innen fristen, betale tilbake overskuddet til 4H Norge. 4H Norge sender ut faktura i august. 4H-klubber som ikke forholder seg til reglene/ ikke tilbakebetaler "ubrukte/ikke rapporterte" midler innen fristen, vil ikke motta driftsstøtte høsten 2018.

Rapporteringsskjema Frifond driftsstøtte (blir lagt ut medio mars/april)

Hva kan frifond-pengene brukes til?

 • Alle tildelte frifondmidler i klubben skal gå til lokal aktivitet eller til å styrke lokal aktivitet.

Frifondmidler kan ikke:

 • brukes til å lønne ansatte

 • brukes til innsamlingsaktivitet

 • brukes til å bygge egenkapital

 • brukes utenfor Norge eller til aktivitet i utlandet

 • brukes til innkjøp av rusmidler


Momskompensasjon 

Hvem får momskompensasjon?

 • Klubben må ha minimum 5 tellende medlemmer. Et tellende medlem er en person som er under fylte 26 år, og som individuelt og frivillig har meldt seg inn i klubben.
 • Klubben må ha egen konto, registrert i klubbens navn, for å få utbetalt støtte.
 • Klubben må ha levert fullstendig årsmelding med sammendrag av regnskap som vedlegg i medlemsregistret innen fristen 15. desember året før (husk signatur fra kasserer og revisor!). 
 • Klubben må ha levert årsrapport (nyvalgt leders bekreftelse av årsmøtedato) i medlemsregistret innen fristen 15. desember året før.

Tildeling av momskompensasjon:

Alle kvalifiserte klubber fikk utbetalt momskompensasjon for 2017 i uke 51 2017. Les mer.

Regelverk:

Vedtaket er fattet i tråd med forskrift om merverdiavgiftskompensasjon for frivillige organisasjoner, som ble fastsatt av Kulturdepartementet 15. april 2013. Forskriften sier blant annet følgende:

 • Sentralleddet skal videreformidle merverdiavgiftskompensasjonen til underleddene og aksjeselskap innen 3 uker i henhold til Lotteri- og stiftelsestilsynets vedtak (§ 13 sjette ledd).
 • Sentralleddet kan påregne et administrasjonstilskudd for å dekke kostnader til koordinering og tilrettelegging ved søknadsprosessen og videreformidling til regional- og lokalledd. Administrasjonstilskuddet kan maksimalt utgjøre 1 % av tildelte midler til organisasjonen (§ 6 første ledd).

Frivillighetsregisteret - Grasrotandelen

Grasrotandelene er en tilskuddsordning hvor hver enkelt spiller i Norsk Tipping kan gi 5% av det vedkommende spiller for, direkte til et lag eller forening i sitt nærområde. 4H-klubber bør registrere seg i det frivillighetsregisteret som er ment å gi en samlet oversikt over alle lag og foreninger i Norge.

Klubber som registrerer seg vil kunne nyte godt av grasrotandelen. Gjennom innmelding i frivillighetsregisteret kan også 4H-klubbene få tildelt organisasjonsnummer, som de fleste klubber trenger for å få opprettet og videreføre en foreningsbankkonto.
 
For å registrere en 4H-klubb trenger man følgende:
- Engangskoder, registrert passord eller smartkort for innlogging og signering i Altinn
- Vedtekter for 4H-klubben (4H Norges normalvedtekter for 4H-klubber kan brukes)
- Stiftelsesdokumenter for 4H-klubben eller bekreftelse på 4H-klubben sin eksistens (kontakt 4H i fylket)
- Siste årsmøteprotokoll som bekrefter valgt styre og hvem som har signaturrett (prokura)
- Personnummer på alle styremedlemmer (11 siffer) (er styremedlemmene under 18 år, må foreldrene signere)

NB! Når du foretar registreringen - husk å lagre etter hvert som du legger inn nye opplysninger!