Støtte til klubben

Om man er en 4H-klubb har man tilgang til en del gode støtteordninger. På denne sida kan du lese om: Frifond Momskompensasjon Grasrotandelen/Frivillighetsregistret

Frifondmidler = penger til klubbaktivitet!

Frifond organisasjon er finansiert via Stortinget og Kulturdepartementet. Pengene skal gå til å skape ny lokal aktivitet eller styrke den lokale aktiviteten som allerede er der. For 4H sin del betyr det at både eksisterende og nye 4H-klubber kan søke om støtte, så lenge pengene brukes til aktivitet i 4H-klubben.

Det er Landsrådet for barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU) som forvalter frifond. 4H søker og rapporterer hvert år på vegne av 4H-klubbene. Det er 4H selv som i stor grad avgjør hvordan støtten skal fordeles. I 2018 vil fordelingen bli slik som dette:

Driftsstøtte: Utbetales automatisk til alle klubber som har levert årsmelding og årsrapport i medlemsregistret innen 15. desember året før. Tildelingen er basert på et fast beløp pr tellende medlem og et grunnbeløp pr klubb. Støtten pr tellende medlem er kr 200, mens grunnbeløpet fastsettes av generalsekretæren ut ifra den totale tildelingen av frifondstøtte til 4H. 4H Norge betaler ut driftsstøtte til klubbene før 30. september hvert år. 

For å kunne motta driftsstøtte må klubben ha:

 • eget kontonummer
 • minst 5 betalende medlemmer under 26 år pr. 31. desember
 • lagt inn årsrapport og årsmelding (med signert regnskap) i medlemsregistret innen 15. desember
 • være registrert i Frivillighetsregisteret og ha eget organisasjonsnummer (nytt fra 2018)

Oppstartsmidler: Tildeles nye klubber eller restartede klubber som ikke har vært aktive de siste 5 årene.

For å kunne motta oppstartsmidler må klubben ha:

 • ha eget kontonummer
 • eget styre
 • minst 5 betalende medlemmer under 26 år

Les 4H sine retningslinjer for frifond (vedtatt av landsstyret 18. februar 2018)

Frifond driftstøtte - tildeling:

Alle kvalifiserte klubber fikk utbetalt frifond driftstøtte for 2018 i slutten av september 2018.

Se oversikt tildeling frifond 2018 (også sendt til klubbene i september/oktober 2018)

Klage på tildeling:

Det blir sendt ut fylkesvis oversikt over kvalifiserte/ikke kvalifiserte klubber medio mars hvert år med klagefrist 3 uker etter utsending. E-posten med oversikt blir sendt til leder og klubbrådgiver A.

Klubber som ikke får tildelt frifondstøtte kan sende inn en formell klage innen tre uker etter at de ble kjent med at tildeling har blitt gjort. Klagen sendes til 4hnorge@4h.no. Klagen blir behandlet av administrasjonsleder i 4H Norge, som tar endelig stilling til saken.

Frifond driftsstøtte - rapportering:

LNU krever dokumentasjon på at alle som har fått frifondstøtte har brukt midlene slik de var tenkt og innen 30. juni året etter. 4H Norge må levere en rapport til LNU på dette innen samme frist. Derfor er klubbenes rapporteringsfrist satt til 31.05. Elektronisk rapporteringsskjema sendes til klubbrådgiver A og leder mars/april. 

LNU og 4H Norge er opptatt av at frifondstøtte blir brukt på aktiviteter i klubbene, og ikke til sparing. Derfor må klubber som ikke har brukt opp sine midler innen fristen, betale tilbake overskuddet til 4H Norge. 4H Norge sender ut faktura i august. 4H-klubber som ikke forholder seg til reglene/ ikke tilbakebetaler "ubrukte/ikke rapporterte" midler innen fristen, vil ikke motta driftsstøtte i neste runde.

Hva kan frifond-pengene brukes til?

 • Alle tildelte frifondmidler i klubben skal gå til lokal aktivitet eller til å styrke lokal aktivitet.

Frifondmidler kan ikke brukes til:

 • å lønne ansatte
 • innsamlingsaktivitet
 • å bygge egenkapital (sparing)
 • brukes utenfor Norge eller til aktivitet i utlandet
 • innkjøp av rusmidler

Momskompensasjon 

Momskompensasjon er penger fra Statsbudsjettet. Støtteordningen forvaltes av Norsk Lotteritilsyn. 4H sender hvert år (i august) inn samlesøknad på vegne av de kvalifiserte 4H-klubbene.

Hvem får momskompensasjon?

For å kunne motta momskompensasjon må klubben ha:

 • eget kontonummer
 • minst 5 betalende medlemmer under 26 år pr. 31. desember
 • lagt inn årsrapport og årsmelding (med signert regnskap) i medlemsregistret
 • for klubb: innen 15. desember
 • for fylkeslag, NIFEA, N4HA og 4H-gård Norge: 1. april
 • være registrert i Frivillighetsregisteret og ha eget organisasjonsnummer (nytt fra 2018)

4H-gårder og -setre er ikke demokratisk valgte organisasjonsledd i 4H Norge, slik som klubber og fylkeslag. De må derfor søke momskompensasjon selv.
Unntak: 4H-gårder og setre som er registrert som frivillig organisasjon, samt drifta av fylkeslag/lokallag. Da er 4H-gårdsdrifta en aktivitet i fylkeslaget og del av regnskapet og momskompensasjonssøknaden.

Momskompensasjon - tildeling/kvalifisering:

Klage på tildeling:

Det blir sendt ut fylkesvis oversikt over kvalifiserte/ikke kvalifiserte klubber medio mars hvert år med klagefrist 3 uker etter utsending.  E-posten med oversikt blir sendt til leder og klubbrådgiver A.

Regelverk:

Vedtaket er fattet i tråd med forskrift om merverdiavgiftskompensasjon for frivillige organisasjoner, som ble fastsatt av Kulturdepartementet 15. april 2013. Forskriften sier blant annet følgende:

 • Sentralleddet skal videreformidle merverdiavgiftskompensasjonen til underleddene og aksjeselskap innen 3 uker i henhold til Lotteri- og stiftelsestilsynets vedtak (§ 13 sjette ledd).
 • Sentralleddet kan påregne et administrasjonstilskudd for å dekke kostnader til koordinering og tilrettelegging ved søknadsprosessen og videreformidling til regional- og lokalledd. Administrasjonstilskuddet kan maksimalt utgjøre 1 % av tildelte midler til organisasjonen (§ 6 første ledd).

Momskompensasjon - utbetaling:

Alle kvalifiserte klubber fikk utbetalt momskompensasjon for 2018 i uke 51 2018. Grunnlagstallene her var søkers totale utgifter (uten finanskostnader) året før. se oversikt tildeling hele landet. 


Grasrotandel

Grasrotandelen er en tilskuddsordning som forvaltes av Norsk Tipping. Hver enkelt spiller i Norsk Tipping kan gi 5% av det vedkommende spiller for, direkte til et lag eller forening i sitt nærområde.

Les mer

Hvem kan motta grasrotandel?

For å kunne motta grasrotandel må klubben være registrert i Frivillighetsregistret. På samme vis som Enhetregistret (hvor man får organisasjonsnummer), er Frivillighetsregistret er en del av Brønnøysundregistrene.

Om klubben ikke allerede har organisasjonsnummer er det mulig å få dette samtidig med registrering i Frivillighetsregistret.  

Før du starter registreringen er det lurt å finne frem:
- Engangskoder, registrert passord eller smartkort for innlogging og signering i Altinn
- Vedtekter for 4H-klubben (4H Norges normalvedtekter for 4H-klubber kan brukes)
- Stiftelsesdokumenter for 4H-klubben eller bekreftelse på 4H-klubben sin eksistens (kontakt 4H i fylket)

- Siste årsmøteprotokoll som bekrefter valgt styre og hvem som har signaturrett (prokura)
- Personnummer på alle styremedlemmer (11 siffer) (er styremedlemmene under 18 år, må foreldrene signere)

NB! Når du foretar registreringen - husk å lagre etter hvert som du legger inn nye opplysninger!

 

Saken er sist oppdatert: 31.10.2018