Bli klubbrådgiver

Voksen i 4H
4H er en organisasjon for og av ungdom. Det er ungdommen sjøl som styrer arbeidet i de lokale 4H-klubbene. Gjennom ulike 4H-aktivitetene og arbeidet med de praktiske 4H-prosjektetene lærer medlemmene ved å gjøre ting sjøl.
Sjøl om det er ungdom som styrer mesteparten av arbeidet, må det voksne til for å gi hjelp og støtte. Uten de voksne har 4H-arbeidet lett for å stagnere.

Gode vilkår
4H er opptatt av å skape gode vilkår for oppveksten til barn og ungdom, med fritidstilbud som gir mening. Stikkord er kontakt med det som lever og gror, å høre hjemme i et miljø, vite at bygda, bydelen eller nabolaget er noe du hører til i og er en viktig del av.
Å tilpasse faglig aktivitet til medlemmene sine evner, og dermed gjøre 4H til et mer åpent tilbud for ulike ungdomsgrupper, er en viktig del av 4H sine mål.

Vis interesse!
Som foresatt kan du støtte 4H-eren i prosjektarbeidet og andre aktiviteter ved å vise interesse og gi oppmuntring og hjelp når det trenges. Du kan være med og skape de gode vikårene for trivsel, og samtidig være med på mye moro og hyggelig samvær med 4H-erne, deres venner og andre voksne.

Hva kan 4H tilby deg som voksen?
Du får ikke lønn for å være klubbrådgiver, prosjektveileder eller støttespiller i 4H, men du vil få anledning til å utvikle deg sjøl. Dette vil først og fremst skje i samværet med 4H-medlemmene i den lokale klubben. Det å bli stilt overfor den utfordring å skulle være med på å skape eller holde vedlike et godt ungdomsmiljø, gir rike erfaringer og mange meningsfylte stunder.

Klubbrådgiver
Hver 4H-klubb har en eller flere voksne klubbrådgiver(e). Rådgiveren(e) skal hjelpe styret og medlemmene i klubben dersom det er behov for det. Arbeidsoppgavene varierer fra sted til sted, men klubbrådgiveren(e) tar mellom annet imot posten til klubben og gir råd om den daglige driften.

Klubbrådgiversamling
Klubbrådgiversamlinger blir arrangert av fylkene hvert år. På denne samlingen blir det gitt informasjon og påfyll til vervet som klubbrådgiver. Det er en arena for erfaringsutveksling, kunnskapsdeling og sosialt samvær.

Prosjektveileder
4H-eren skal hvert år gjenomføre en praktisk 4H-prosjekt. Alle medlemmene bør få et tilbud om hjelp i arbeidet med disse prosjektene. Emna er mange og det er umulig for klubbrådgiveren å ha kunnskap og tid til alle. Klubben trenger derfor prosjektveiledere som kan gi medlemmene rettledning i arbeidet.

Det er ikke nødvendig å ha store kunnskaper om emnet for å være prosjektveileder, for 4H-eren er det viktigst å ha en voksen person å rådføre seg med.

4H-medlemmene velger prosjekter innen naturbruk, hus og heim eller samfunn og kultur.