Årsmøte

Årsmøtet er 4Hs høyeste organ, enten det er i klubben, i fylket eller på nasjonalt nivå. Alt som sies på årsmøtet blir skrevet ned, og alt som årsmøtet skal bli enige om stemmes over.

Årsmøter på klubbnivå
Årsmøtet er 4H-klubbens øverste organ, og avholdes snarest mulig etter høstfesten, og senest innen 1. desember. Vanlige saker på årsmøte er fremlegg av årsmelding, regnskap, budsjett og årsplan for neste års drift. Det er dessuten valg av nytt klubbstyre – leder, nestleder, sekretær, kasserer og eventuelt andre styremedlemmer. I tillegg velges det klubbrådgivere.

Det er kun medlemmer mellom 10 og 25 år på vei mot plaketten som har vært med i minst én måned og har betalt medlemskontingenten som har stemmerett. Klubbrådgivere har ikke stemmerett.

Siden årsmøtet er det høyeste organet kan det også behandle alle andre saker som blir brakt inn til årsmøtet. Årsmøtet i klubben velger hvem som skal representere klubben på årsmøtet i fylket. Årsmøtet i klubbene avholdes hvert år.

Årsmøter på fylkesnivå
Fylkesårsmøtet er 4Hs øverste myndighet på fylkesplan. På lik linje med årsmøtet på klubbnivå er vanlige saker på fylkesårsmøtet fremlegg av årsmelding, regnskap, budsjett og årsplan. Det er dessuten valg av nytt fylkesstyre, samt valg av representanter til årsmøtet i 4H Norge. Årsmøtet i fylkene avholdes hvert år.


Sammensetningen av fylkenes årsmøte:
- To representanter fra hver klubb valgt på klubbenes årsmøte.
- To representanter oppnevnt av landbruksavdelingen hos Fylkesmannen.
- To representanter for 4H-alumnene i fylket, valgt på 4H-alumnklubbens årsmøte.
- Fylkesstyrets medlemmer.
- Én representant fra de fremmøtte arrangementsmedlemmene.

- Én representant fra fylkesleddet til hver av medlemsorganisasjonene i 4H Norge. Disse har ikke stemmerett.

Årsmøter på nasjonalt nivå (4H Norge)
Årsmøtet i 4H Norge kalles landsmøte og har det overordnede ansvaret for organisasjonens arbeid. Det avholdes i tilknytning til landsleiren.

Sammensetningen av 4H Norges landsmøte:
- Representanter valgt av fylkesårsmøtene blant medlemmene i de lokale 4H-klubbene og arrangementsmedlemmene. Antallet avhenger av antall klubber i fylket.
- Lederne i fylkesstyrene eller annen representant herfra.
- To representanter for Norske 4H-alumner.
- To representanter for Forum for norske 4H-gårder.
- To representanter for de ansatte.
- Landsstyrets medlemmer.
- 4H Norges æresmedlemmer.
- Én representant for hver av 4H Norges medlemsorganisasjoner.

Alle landsmøterepresentantene, landsstyret, fylkesårsmøtene og fylkesstyrene har rett til å fremme saker til landsmøtet i 4H.

Ordinært landsmøte i 4H Norge holdes hvert annet år. Ekstraordinært landsmøte i 4H Norge holdes når landsstyret eller minst 25 av landsmøterepresentantene fra siste landsmøte forlanger det. Bare de saker som er nevnt i innkallingen, kan behandles. Tidsfrister for innkalling og for utsending av saker er som for ordinært landsmøte.

 

Årsmelding 2017

Last ned: Årsmelding 2017