Gå rett til innhold
Du er her: 4H Norge // Aktuelt // Aktuelt
Del/bokmerk
Åpent brev til Jan Tore Sanner

Åpent brev til Jan Tore Sanner

Med et pennestrøk stryker du ut et årelangt fellesskap og samarbeid mellom landbruksavdelingene hos fylkesmannen og 4H. Et pennestrøk er enkelt å lage, men er det enkelt å rette opp igjen konsekvensene?

Kjære kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner!

Med et pennestrøk stryker du ut et årelangt fellesskap og samarbeid mellom landbruksavdelingene hos fylkesmannen og 4H. Et pennestrøk er enkelt å lage, men er det enkelt å rette opp igjen konsekvensene?

Pennestrøket du nå setter fjerner ikke bare en kontorpult, en kontorstol og en pc. Den fjerner et nært og godt samarbeid mellom 4H og landbruksavdelingene. 4H har et samfunnsoppdrag som er gitt oss av regjeringen gjennom Landbruks- og matdepartementet. Vi har vært forvaltere av den til en hver tid gjeldende politikken som er ført, og statens ønske om å drive opplæring innen naturbruk, jord- og skogbruk, drive opplæring innen entreprenørskap, og skape forståelse og interesse for disse områdene i Norge. Vår aktivitet og vår agenda er formet og drevet av dette, og det gjennomsyrer organisasjonen. 4H sitt samfunnsoppdrag er det samme som fylkesmannens oppdrag. Din redsel for rolleblanding er ubegrunnet, for vi jobber med embetet. Det er dette samarbeidet pennestrøket tar vekk.

4H Norge har kontakt med barn og unge over hele landet. Dette nettverket har fylkesmannen nytt godt av. Når din statsrådskollega Sylvi Listhaug er opptatt av rekruttering og framsnakking av det norske landbruket, er det dette nettverket 4H stiller til disposisjon for fylkesmennene og regjeringen.

4H har jobbet med rekruttering til norsk landbruk og opplæring innen entreprenørskap siden 1936. Rekruttering av unge til landbruket over hele landet er viktig for regjeringen og statsråd Sylvi Listhaug. For ditt eget departement er det viktig med lys i alle hus, og for at folk skal ønske å bo i distriktene, må det være et tilbud om både arbeid og fritid. Både rekruttering til landbruket og bolyst bidrar 4H til gjennom sitt direkte oppdrag fra Landbruks- og matdepartementet. Gjennom dette oppdraget skal 4H blant annet gi barn og unge i alle landets fylker opplæring innenfor naturbruk, jord- og skogbruk, opplæring i entreprenørskap og etablering av 4H-ungdomsbedrifter og bidra til å skape interesse for distriktene, naturressurser og primærnæringer blant barn og unge. Kunnskap om disse næringene blant barn og unge er et premiss for rekrutteringen.

I Dagens Næringsliv, 3.10.2014, hevdes det at fylkesmennene er påtvunget 4H gjennom årtier. 4H har aldri fått inntrykk av at dette har vært et påtvunget og uønsket samarbeid, snarere tvert i mot. Vår erfaring gjennom mange tiår er at tilknytningen til fylkesmennenes landbruksavdeling er en forutsetning for at rekrutteringsarbeidet skal være i tråd med og tett tilknyttet den helhetlige landbruks- og matpolitikken som utøves i fylkene. Hvordan tenker statsråd Sanner at dette arbeidet skal ivaretas av fylkesmennene når du kaster ut den fremste samarbeidspartneren de har?

Kjære statsråd Sanner. Et pennestrøk er satt, men du har ikke brukt meisel og stein, og dermed kan et pennestrøk gjøres om. I årets melding fra Kongen til Stortinget om "Norges rikes tilstand og styring" står: "Regjeringa har gjennom årets jordbruksoppgjer lagt opp til ei nødvendig og framtidsretta kursendring i landbruket, som skal bidra til auka matproduksjon, rekruttering til næringa og eit landbruk over heile landet." For at dette målet skal nås, er det viktig også for regjeringen at det gode og nære samarbeidet mellom 4H Norge og landbruksavdelingene fortsetter også i fremtiden. Det er ikke tapet av kontorplasser for 4H som er størst ved frafall av ordningen, men utfordringen fylkesmannsembetet får ved å utføre sitt samfunnsoppdrag med tanke på rekruttering og bolyst.

Kari Heggelund, leder 4H Norge
Sølvi Egner-Kaupang, generalsekretær 4H Norge