Omorganisering i 4H

Framtidens 4H formes i disse dager.
Framtidens 4H formes i disse dager.

 


Ny administrativ struktur fra og med 1. juli 2016


Etter en lang prosess med omorganisering legger 4H Norge om til ny administrativ struktur fra og med 1. juli 2016. Til tross for reduksjon i ansattressurser er vi glade for å kunne opprettholde kontorer i alle fylker. Imidlertid har fylkeskontorene flyttet ut fra Fylkesmennenes landbruksavdelinger og over i ulike lokaliteter. Vær derfor obs på nye besøksadresser og kontaktinformasjon.

Organisasjonskart med oversikt over de ansatte kan dere se i vedlegget.

Klubbene vil fortsatt i stor grad forholde seg til fylkesstyrene og fylkesansatte, men eventuelle endringer i rutiner for klubbene vil kommuniseres i e-post, på nettsiden og i klubbservice.

Lykke til med all god 4H-aktivitet framover!

Nytt administrativt organisasjonskart:

 


5. september: Ekstraordinært landsmøte


Det avholdes ekstraordinært landsmøte på lørdag 5. september 2015. Formålet med møtet er å vedta ny organisasjonsstruktur for 4H Norge, og dette vil være eneste sak på møtet. Program for dagen er ikke satt opp enda, men møterammen vil bli fra kl. 10 til kl. 16. 

Representanter på ekstraordinært landsmøte er fylkesstyreleder pluss de som var valgte klubbdelegater på landsmøtet 2014. Norske 4H-alumner (N4HA), 4H-gård Norge og de ansatte har to representanter hver. I tillegg møter landsstyret, æresmedlemmer og medlemsorganisasjoner med talerett, men ikke stemmerett. Vi vil be om at alle fylker, N4HA og 4H-gård Norge sender en liste med kontaktinformasjon til sine representanter innen 1. juni til solvi-egner.kaupang@4h.no slik at vi kan sende invitasjon og all informasjon direkte til representantene.

Ekstraordinært landsmøte
Lørdag 5. september 2015, kl. 10.00 - 16.00.
Sted:Park Inn Gardermoen Hotel som ligger i tilknytning til flyplassterminalen med ankomst via gangbro: http://www.parkinnhotell.no/airporthotel-oslo/beliggenhet

Påmelding skjer her
Påmeldingsfrist: 21.08.2015

Trykk på knappen for fullstendig informasjon om ekstraordinært landsmøte 2015:

 


Rådgivende arbeidsgruppe


Rapport: Organisering av 4Hs ressurar.


4H Norges landsstyre har nedsatt en rådgivende arbeidsgruppe som skal utarbeide forslag til hvordan organisere de menneskelig og økonomiske ressursene i 4H på en best mulig måte i henhold til 4Hs fremtidige økonomiske situasjon.

Arbeidsgruppe nedsatt av Landsstyret
Arbeidsgruppen skal jobbe ut 3 ulike forslag til hvordan organisere de menneskelig og økonomiske ressursene i 4H på en best mulig måte i henhold til 4Hs fremtidige økonomiske situasjon.

Arbeidsgruppen består av:

 • Sølvi Egner-Kaupang - Generalsekretær 4H Norge
 • Martin Strand - 2. vara Landsstyret 4H Norge
 • Marie Stenstadvold - Representant Naturviterne
 • Turi Elise Kaus - Representant Stafo
 • Kari Bjørke - Ekstern representant - Jobber som jurist i Kunnskapsdepartementet - Er 4H-medlem - Har hatt styreverv i flere kultur- og landbruksorganisasjoner
 • Thor Grosaas - Ekstern representant - Jobber som konsulent innen økonomi og finansanalyse - Er aktiv 4H-alumn

Kari Heggelund bestemte seg for å stå utenfor arbeidsgruppen for at ho som styreleder i 4H Norge kan ha en friere stilling i forhold til forslagene som arbeidsgruppen skal levere.
 

Mandat for arbeidsgruppe:
9. desember 2014 vedtok Stortinget at ordningen for 4H Norge med kontorhold i fylkene skal opphøre. Dette sammen med at 4H de siste årene har hatt en medlemsnedgang gjør at vi nå er i en situasjon der vi må se hvordan vi bruker ressursene på en annen måte.

Med bakgrunn i dette ønsker landsstyret i 4H Norge å sette ned en rådgivende arbeidsgruppe som får følgende mandat: 

 1. Se på hvordan man kan organisere 4Hs ressurser (menneskelige og økonomiske) på best mulig måte. Se på hvordan få ansatte og frivillige til å gjøre de rette oppgavene.
  Hvem som bør gjøre hva.

 2. Vurdere alle innspillene som kommer inn fra organisasjonen. 

 3. Med utgangspunkt i innspillene som kommer fra organisasjonen og egne forslag, utarbeide tre forslag til ny organisering/struktur for administrasjonen til 4H Norge (med administrasjonen her forstås både hovedkontor og fylkeskontorene). Forslagene kan gjerne prioriteres dersom gruppa mener det er formålstjenlig. 

 4. Forslagene må være robust for flere år fremover.

 5. Forslagene må ha økonomisk handlingsrom for utviklingsprosjekter og likvide midler, også i en tid med mindre støtte enn dagens nivå.

 


30. mai 2015: Samling for fylkesstyreledere, leder i N4HA og 4H-gård Norge


Landsstyret kaller inn fylkesstyrelederne, leder i Norske 4H-alumner og 4H-gård Norge til informasjonsmøte angående omorganiseringen i 4H Norge lørdag 30. mai 2015. Tidsrammen for møtet er kl. 10.00 - 16.00. Kari Bjørke fra arbeidsgruppa for omorganisering legger fram rapporten de har laget, og det vil bli anledning til å stille spørsmål, og tid til diskusjon.

4H Norge dekker reise og møtekostnader for lederne i fylkesstyret, N4HA og 4H-gård Norge. Hvis fylket, N4HA og 4H-gård Norge ønsker å sende en representant til, utpeker styret i de respektive organer denne selv, og de må selv dekke kostnadene. Pris konferansepakke: kr 545/er pers faktureres fylket i etterkant av samlingen.

 Samling for fylkesstyreledere, leder i N4HA og 4H-gård Norge lørdag 30. mai, kl. 10.00 - 16.00.

Påmelding
Påmelding via medlemsregisteret https://www.4h.no/Activity.aspx?Id=13622 innen 15. mai. Vi ber om at navn på representantene i tillegg sendes til Sølvi Egner-Kaupang på solvi.egner-kaupang@4h.no så fort det er avklart slik at vi kan sende informasjon om påmelding og annet direkte til deltagerne.

Infomøtet holdes på Park Inn Gardermoen Hotel som ligger i tilknytning til flyplassterminalen med ankomst via gangbro: http://www.parkinnhotell.no/airporthotel-oslo/beliggenhet

Foreløpig program:

10: Velkommen v/landsstyret

10.15: Presentasjon av arbeidsgruppens rapport v/Kari Bjørke. Mulighet for å stille spørsmål.

11.30: Lunsj inkl. lesepause v/behov

13:00: Diskusjon

15:00: Oppsummering, informasjon om prosessen videre. Avslutning senest kl. 16.

Det kan forekomme endringer i programmet, men rammen fra kl. 10.00 - 16.00 ligger fast.

Live Stream


Sendingen er nå avsluttet, men vi har lagt ut presentasjonen i opptak, slik at de som ønsker kan se den.
sendingen starter på ca. 26. min. Dersom problemer med avspillingen kan dere prøve en annen nettleser. Kan være problemer med Explorer.


Landsstyret legger opp til live stream av presentasjonen på 4H Norges hjemmesider slik at de som ikke kan være fysisk tilstede, likevel kan se presentasjonen. Arbeidsgruppas rapport vil bli gjort tilgjengelig på nett samme dag. Hele fylkesstyret og alle landsmøterepresentanter oppfordres til å se presentasjonen og sette seg inn i rapporten for å kunne bidra til gode diskusjoner rundt framtidig struktur på fylkesstyremøter, og for å best mulig kunne støtte og gi råd til sine landsmøterepresentanter.  

Husk å bestille billetter så fort som mulig, og senest innen påmeldingsfristen 15. mai. Både SAS og Widerøe har rimelige ungdomsbilletter, så vi oppfordrer til å sjekke dette, og bestille billigst mulig billetter. Bruk også student- og ungdomsmoderasjoner på tog og buss. Trenger du hjelp til å bestille billetter ta kontakt med fylkeskontoret ditt.

Har du behov for overnatting og evt. andre praktiske spørsmål i forbindelse med samlinga ta kontakt med Rolf Bremnes på rolf.bremnes @4h.no

Spørsmål knyttet til innhold og gjennomføring av samlinga kan sendes til generalsekretær Sølvi Egner-Kaupang på solvi.egner-kaupang@4h.no

 


Landsstyresaker om omorganiseringen

Landsstyresak 24/2015: Omorganisering - status og videre prosess
Landsstyresak 8/2015_ Omorganisering - status og videre prosess


Tidsplan:

Dette har skjedd:
28. januar: første møte mellom ledelsen og fagforeningene.
29. januar: første møte i arbeidsgruppen.
10. februar: møte i arbeidsgruppen.
23. februar: møte med fagforeningene.
25. februar: møte i arbeidsgruppen.
9. mars: møte i arbeidsgruppen.
23. mars: møte i arbeidsgruppen.
25. mars: møte med fagforeningene.

Planlagte møter:  
26. - 28. mai: landskurs for ansatte i 4H.
30. mai: samling for fylkesstyreledere og leder i N4HA og 4H-gård Norge.
12. juni: landsstyremøte.
5. september: ekstraordinært landsmøte.