Du er her: 4H Norge // Rogaland // Aktuelt // Aktuelt
Del/bokmerk
Ressursside KLUBBRÅDGJEVAR

Ressursside KLUBBRÅDGJEVAR

Er du klubbrådgjevar? Her finn du alt om dette Velkomen som vaksen i 4H Rogaland! På denne sida samler vi ressursmateriell som kan vere nyttig for deg i arbeidet. I parantes bak lenkene skriv vi inn årstalet vi har lagt inn lenka. Gi oss gjerne ei melding dersom lenkene skulle vere ute av funksjon

Klubbrågjevarrolla

4H er ein organisasjon for og av ungdom. Det er ungdommen sjølv som styrer arbeidet i 4H-klubben. Gjennom ulike 4H-aktivitetar og arbeidet med dei praktiske 4H-prosjektetene lærer medlemmane ved å gjere ting sjølv.
Sjølv om det er ungdom som styrer mesteparten av arbeidet, må det vaksne til for å gje hjelp og støtte. Utan dei vaksne har 4H-arbeidet lett for å stagnere.

Les meir om klubbrådgjevarrolla (2014) 

Vervebrosjyre - Voksen i 4H (2014)


Det finnes en rekke webinar, kurs og ressursmateriell som er aktuelle for klubbrådgivere, tillitsvalgte, ansatte og andre ivrige 4H-ere. Vi har samlet noen tips. 


Politiattest (oppdatert 31.8.2017)

I henhold til Politiregisterforskriften, § 34-1, kan frivillige organisasjoner innhente begrenset politiattest fra personer som, lønnet eller ulønnet, utfører eller skal utføre oppgaver for organisasjonen som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller personer med utviklingshemming.

Landsstyret i 4H Norge har som følge av dette lagt til grunn følgende retningslinjer for hvem det skal avkreves politiattest:

  • Medlemmer over 15 år som skal være skal være aspirantledere over tid og gjennom flere møter/aktiviteter.
  • Prosjektveiledere/-hjelpere over 15 år som skal delta på jevnlige samlinger med de samme medlemmene.
  • Klubbrådgivere og andre voksne støttespillere som jevnlig skal delta på klubbmøter og -aktiviteter.
  • Tillitsvalgte på fylkesnivå dersom de skal sitte i styre eller utvalg med mindreårige.
  • Medlemmer av leirkomiteer / andre arrangementskomiteer samt frivillige hjelpere til slike arrangementer som kommer i en posisjon der de vil ha nær kontakt med en eller flere av de samme ungdommene gjentatte ganger.
  • Ansatte og frivillige medhjelpere på 4H-gårdene som over tid skal ha kontakt med en eller flere av de samme ungdommene.

 

Teksten er henta frå 4h.no 

1. SØKE OM POLITIATTEST:

Politiet sitt søknadsskjema er elektronisk. Har du "digipost" får du attesten tilbake innan svært kort tid. Det er framleis mogleg å levere på papir, men politiet føretrekk absolutt elektronisk. 

PÅ POLITIET SINE HEIMESIDER (www.politi.no/tjenester/politiattest) FINN DU INFORMASJON OG ELEKTRONISK SØKNADSSKJEMA

I politiet sitt søknadsskjema får du melding om å laste opp ei stadfesting for føremålet med søknaden. Dette skjemaet skal ha underskrift frå "arbeidsgjevar/oppdragsgjevar". 

Er du klubbrådgjevar A må du bruke stadfestingsskjema med regionleiar for Region Vest, Synnøve, sin underskrift. Dette finn du her.

Er du klubbrådgjevar B eller har andre verv i klubben ber du klubbrådgjevar A i klubben din signere stadfestingsskjemaet

Hjelp til utfylling av skjemaet for stadfesting av føremål for attesten:

Namn: ditt eige

Fødselsdato: ditt eige

Føremålet med attesten: Frivilleg ubetalt arbeid i barne og ungdomsorganisasjon

Stillingsbeskriving: Klubbrådgjevar (eventuelt annan verv)

Arbeidsgjevar/oppdragsgjevar: navn på klubben din

Lovheimel for politiattesten: Politiregisterføreskrifta § 34-1, jamfør Politiregisterlova § 39, fyrste leddet

2. REGISTRERING I MEDLEMSREGISTRET

Politiattesten du får frå politiet skal registrerast med dato i 4H sitt medlemsregister. Dermed kan du, 4H-kontoret og klubbrådgjevar A halde oversikt over kven som har godkjent politiattest.

Vis politiattesten til «nærmaste overordna»

Er du klubbrådgjevar A: Skann eller ta bilete av attesten. Send til rogaland@4h.no. Synnøve eller Katrine sjekker om den er godkjent, sender deg tilbakemelding, registrerer i medlemsregistret og sletter eposten/vedlegget.  

Er du klubbrådgjevar B eller har anna verv i klubben: Sørg for at klubbrådgjevar A ser attesten. Klubbrådgjevar A sjekker om den er godkjent («intet å bemerke»), registrerer i medlemsregistret og sletter eventuelt epost/vedlegg.  


Ressursside for styret i klubb og nemnd

Gjer deg godt kjent med innhaldet på ressurssida for styret i klubb og nemnd.


Tips oss gjerne om fleire ting det burde stått noko om på denne sida. Send tips til rogaland@4h.no