Du er her: 4H Norge // Rogaland // Aktuelt // Aktuelt
Del/bokmerk
Årsmøte i 4H Rogaland 2018

Årsmøte i 4H Rogaland 2018

25. februar 2018 kaller 4H Rogaland til årsmøte på Mosterøy. Her kan du etter hvert lese alle sakspapir og praktisk info.

 


Tid: Søndag 25.februar 2018, kl.11:00. Registrering fra kl. 10:30

Sted: Mosterøy, Mastrahallen.


HVEM ER INNKALLING SENDT TIL?

4H-klubbene i Rogaland v/leder og klubbrådgiver A
Arrangementsmedlemmer
Støttemedlemmer
Kløvermedlemmer
Medlemsorganisasjonene til 4H (Rogaland bondelag, Rogaland Bygdeungdomslag, Skogselskapet i Rogaland, Rogaland bygdekvinnelag, Rogaland Fylkeskystlag, Rogaland jeger og fiskerforbund, Rogaland Pelsdyravslag, TYR Rogaland, Rogaland sau og geit)
Rogaland bonde- og småbrukarlag,
Fylkesordføreren i Rogaland
Fylkesmannen i Rogaland V/Landbruksavdelingen
Valgkomiteen
Styret i 4H Rogaland

SAKER

Frist for å sende inn saker til årsmøtet er 15. desember 2017. Send til rogaland@4h.no eller til styreleder Torbjørn Joa

KOSTNADER

Det er gratis å delta på selve årsmøtet, men klubbene må betale reiseutgiftene.

PÅMELDING

Påmelding for styrevervskurs/årsmøte i medlemsregisteret innen 15. januar 2018.

Klikk her for å komme direkte til påmeldingskjema 

Alle deltakerne på styrevervkurset blir automatisk påmeldt årsmøtet. Dette er en del av styrevervopplæringen, og de som ikke har stemmerett deltar som observatører.

De som bare skal på årsmøtet melder seg også på styrevervkurs/årsmøte, men merker av ”kun årsmøte”. Gjester skriver en epost til rogaland@4h.no (vi har allerede fått melding om at fylkesvaraordfører Marianne Chesak kommer!)

SAKSPAPIR

Sakspapirene blir sendt på e-post til påmeldte deltakere med stemmerett senest 14. dager før møtet. I tillegg blir alt lagt ut her etter hvert som papirene blir ferdigstilt. 

Sakspapirene (samla dokument) er sendt ut til alle delegater. 

Innkalling til årsmøte

Program og forslag til sakliste

Sakspapir med forklaringer og link til vedleggene:

Forretningsorden

Årsrmelding 2017

Revidert resultatregnskap 2017 med noter

Deltajert resultatregnskap 2017 (for deg som liker tall)

Melding fra revisor 2017

Budsjett 2018 (oppdatert 21.2.2018 med regnskapstall for 2017)

Årsplan, 4H Rogaland 2018 og 2019

Fylkesarrangører 2017-2025

Innstilling fra valgkomiteen 

Innstilling fra styret (blir lagt fram på årsmøtet)

VEDTEKTER for 4H ROGALAND

Vedtatt av landsstyret i 4H Norge 6.august 1990 med justeringer 14.-15.desember 1994, 8.-9.juni 1995, 22.juni 1998, 20.oktober 2000, 23.oktober 2006, 19.desember 2008, 23.november 2012 og 29.april 2016.

§1. Navn
4H Rogaland er navnet på organisasjonen 4H Norges fylkesledd.

§2. Fylkesårsmøte
4H-fylkesårsmøtet er 4H Norges øverste myndighet på fylkesplan. Fylkesårsmøtet har et overordnet ansvar i organisatoriske og økonomiske spørsmål for 4H-arbeidet i fylket.

a)    Sammensetning

Fylkesårsmøtet er sammensatt av:

 • To (2) representanter fra hver klubb valgt på klubbens årsmøter
 • To (2) representanter oppnevnt av landbruksavdelingen hos Fylkesmannen
 • To (2) representanter for 4H-alumnene i fylket, valgt å alumnklubbens årsmøte.
 • Èn (1) representant for de frammøtte arrangementsmedlemmene. Denne representanten velges av og blant de frammøtte arrangementsmedlemmene under konstitueringen av fylkesårsmøtet.
 • En (1) representant for de frammøtte kløvermedlemmene. Denne velges av og blant de frammøtte kløvermedlemmene under konstituering av fylkesårsmøtet.
 • Èn (1) representant fra fylkesleddet til hver av medlemsorganisasjonene i 4H Norge. Disse møter uten stemmerett. I tillegg til de organisasjonene som er tilsluttet 4H Norge sentralt, kan fylkesårsmøtet etter innvotering knytte seg til andre organisasjoner, grupper og institusjoner som er av særlig interesse for 4H-arbeidet i fylket.
 • Fylkesstyrets medlemmer.

b)    Møter

Ordinært fylkesårsmøte holdes hvert år innen utgangen av mars. Tid og sted fastsettes av fylkesstyret i samråd med ordføreren i fylkesårsmøtet. Fylkesårsmøtet blir sammenkalt og ledet av ordføreren. Innkalling med saksliste skal sendes ut minst seks (6) uker før møtet. Saksdokumenter som planer, vedtektsendringer, valgkomiteens innstilling og ev. andre prinsipielle saker skal sendes ut sammen med fylkesstyrets innstilling samtidig med innkallingen. Andre saksdokumenter skal sendes ut minst to (2) uker før møtet. Årsmøtet skal offentliggjøres for arrangementsmedlemmer og kløvermedlemmer ved at saksliste og saksdokumenter legges ut på 4H Rogaland sin hjemmeside etter samme frister som omtalt over.

Rett til å sende inn saker til fylkesårsmøtet har 4H-fylkesstyret, 4H-klubbene, medlemsorganisasjonene og de valgte årsmøterepresentantene.

Fylkesårsmøtet kan gjøre gyldige vedtak når minst halvparten av de stemmeberettigede årsmøterepresentantene er til stede. Dersom fylkesårsmøtet ikke har 50% av de stemmeberettigede til stede, må årsmøtets vedtak godkjennes av landsstyret for å være gyldige.

Vedtak i fylkesårsmøtet fattes med absolutt flertall når ikke annet er nevnt i vedtektene. Blanke stemmer regnes som gyldige stemmer.

Ordinært fylkesårsmøte skal behandle:

 • Valg av referent til å føre protokollen
 • Valg av to (2) representanter til å underskrive protokollen sammen med ordføreren
 • Forretningsorden for årsmøtet
 • Årsmelding fra fylkesstyret
 • Revidert regnskap
 • Prinsipielle spørsmål reist av landsstyret, eller saker som klubbene eller fylkesstyret ønsker å drøfte. Slike saker skal være kommet til fylkesstyret senest tre (3) måneder før årsmøtet.
 • Handlingsplan
 • Årsplan
 • Budsjett
 • Tilsetting av revisor
 • Valg av

o    Ordfører og varaordfører for fylkesårsmøtet. Funksjonstid ett (1) år.
o    Medlemmer til fylkesstyret:

Leder for fylkesstyret velges først med funksjonstid ett (1) år.
Tre (3) styremedlemmene velges for funksjonstid to (2) år slik at en (1) og to (2) er på valg annet hvert år.
Dersom den som er oppnevnt blir valgt som leder velges ett (1) ekstra styremedlem med funksjonstid ett (1) år.

o    Tre (3) varamedlemmer til fylkesstyret i rekkefølge. Funksjonstid ett (1) år.
o    Representant(er) med vararepresentant(er) til landsmøte for 4H Norge.
o    Valgkomité på tre (3) medlemmer med funksjonstid tre (3) år. Det velges ett (1) medlem hvert år.
o    Tre (3) varamedlemmer til valgkomiteen med funksjonstid ett (1) år.

Alle valg foretas blant 4Hs medlemmer.

Medlemmene i fylkesstyret har ikke stemmerett ved behandling av årsmelding og regnskap.

Det må være skriftlig valg på leder og styremedlemmer. Ved personvalg utenom leder og styremedlemmer, skal det være skriftlig valg dersom det foreligger forslag på mer enn en kandidat. Blanke stemmer regnes som gyldige stemmer.

Ekstraordinært fylkesårsmøte holdes når fylkesstyret eller minst 1/3 av årsmøterepresentantene forlanger det. Bare de sakene som er nevnt i innkallingen, kan behandles. Innkalling og tidsfrister er som for ordinært fylkesårsmøte.

Reise- og oppholdsutgifter for representantene til fylkesårsmøtet dekkes av den de representerer.
Det skal føres protokoll fra fylkesårsmøtet.

§3. Fylkesstyret           
Fylkesstyret har fem (5) medlemmer: Leder, nestleder og tre (3) styremedlemmer.
- Fem (5) valgt av fylkesårsmøtet blant 4Hs medlemmer.

Landbruksavdelingen hos Fylkesmannen i Rogaland kan møte med en representant som observatør uten stemmerett.
Alumnklubben i fylket kan møte med en representant som observatør uten stemmerett.
Ordføreren i fylkesårsmøtet kan delta i fylkesstyremøtene uten stemmerett.

Fylkesstyret velger selv sin nestleder. Funksjonstid ett (1) år.

For gyldig vedtak i fylkesstyret kreves at minst tre (3) medlemmer har stemt for forslaget.

Fylkesstyret skal bl.a.:

 • Være styringsorgan for 4H-arbeidet i fylket i samsvar med 4H Norges lover og vedtak fattet av landsmøtet for 4H Norge fylkesårsmøtet og landsstyret.
 • Ha ansvar i organisatoriske og økonomiske saker for 4H i fylket.
 • Legge hovedvekt på behandling av prinsipielt viktige saker som gjelder utvikling av 4H-arbeidet og utnytting av organisasjonens ressurser i fylket.
 • Arbeide med langtidsplaner og budsjetter.
 • Forvalte fylkesorganisasjonens midler.
 • Sørge for at 4H-klubbene, medlemmene og klubbrådgiverne får best mulig støtte og rådgivning i sitt 4H-arbeid.
 • Fremme innstilling i de sakene som 4H-fylkesstyret får oversendt til uttale fra landbruksavdelingen hos fylkesmannen.
 • Tilrettelegge arbeidet for, og styre 4H-nemndene i kommunene.
 • Bygge ut og skaffe økonomi til å ha organisasjonsrådgiver i fylket.
 • Slutte avtaler med landbruksavdelingen hos Fylkesmannen, organisasjoner på fylkesplan og andre.
 • Holde konferanser og kurs for medlemmer, klubbrådgivere og tillitsvalgte
 • Være ankeinstans for saker avgjort av klubbene.
 • Vedta regler for reiseutjamning for klubbens representanter til fylkesårsmøtene.
 • Arbeide med andre aktuelle oppgaver for 4H-arbieidet i fylket.

Fylkesstyret kan oppnevne utredningsutvalg for spesielle saker.

Fylkesstyrets leder og regionleder (eller nestleder) tildeles prokura.

§4. Vedtektsendring
Fylkesårsmøtet vedtar selv sine vedtekter etter mønster av normalvedtekter for fylkesledd av 4H Norge. Vedtektene og eventuelle endringer av disse, skl godkjennes av landsstyret før de er gyldige.

Forslag til endringer av vedtektene for 4H-arbeidet i fylket, kan legger fram av fylkesstyret eller minst fem (5) medlemmer av fylkesårsmøtet. Slikt forslag må være kommet til fylkesstyret minst fire (4) måneder før det fylkesårsmøtet som skal behandle saken. Forslaget skal sendes ut til representantene i fylkesårsmøtet sammen med fylkesstyret innstilling minst seks (6) uker før årsmøtet. Vedtektsendring krever at minst 2/3 av de frammøtte årsmøterepresentantene stemmer for.

§5. Oppløsning
Fylkesårsmøtet kan ikke vedta å oppløse 4H-arbeidet i fylket. Fylkesårsmøtet kan etter vedtak med ¾ flertall blant de frammøtte årsmøterepresentantene i to (2) ordinære fylkesårsmøter på rad, be landsstyret om midlertidig å legge ned virksomheten i fylket.

§6. Ikrafttreden
Vedtektene er fastsatt på fylkesårsmøte den 12.02. 2017.
Godkjent av landsstyret i 4H Norge den 02.08. 2017.
Og gjort gjeldene med virkning fra den 12. 02. 2017.

Vedtak her krever 2/3 flertall når det stemmes (se gjeldende vedtekter § 4).