Gå rett til innhold
Du er her: 4H Norge // Aktuelt // Aktuelt
Del/bokmerk
Enstemming vedtak på ekstraordinært landsmøte

Enstemming vedtak på ekstraordinært landsmøte

På 4H Norges ekstraordinære landsmøte, som ble avholdt lørdag 5. september, ble ny organisasjonsstruktur for administrasjonen enstemmig vedtatt.

1. juli 2016 opphører ordningen med kontorhold hos fylkesmennene, samtidig synker 4H Norges medlemstall og kostnadene øker. Det er derfor nødvendig å endre måten 4H driftes på. Landsmøtet vedtok rammene for framtidig organisering av administrasjonen i 4H Norge.

På landsmøtet var det stort engasjement og mange forslag til vedtak, som til slutt ble konkretisert til dette ene, som ble enstemmig vedtatt.


Følgende vedtak i sak nr 2 Omstrukturering i 4H Norge ble fattet:

Landsmøtet ber administrasjonen v/generalsekretær igangsette tiltak slik at organisasjonen kan driftes uten de midlene som frem til 1.7.2016 har vært bevilget som kontorhold fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Administrasjonen i 4H skal være basert på et hovedkontor og regionskontorer som skal bemannes av ansatte finansiert av nasjonale midler.

Ved etablering av regionskontorer må det tas hensyn til at 4Hs viktige kjerneoppgaver som rekruttering, etablering av nye klubber, klubbpleie, medlemspleie og fylkesarrangement kan utføres på en god måte uten at dette fører til store ekstrakostnader som f.eks reisekostnader for fylkene.

Landsmøte forutsetter at regioninndelinger skjer i dialog med fylkesstyrene og ansattes organisasjoner slik at regionene ikke blir for store. Vi må ha flest mulig regioner slik at det blir best mulig lokal forankring, men ikke så små at det går utover arbeidsforhold for de ansatte. Regionskontorene må organiseres i etterkant, da dette er en administrativ oppgave. Kontorhold og ansatte finansieres av nasjonale midler. 

Antall årsverk i sekretariatet må også reduseres. Dels gjennom effektivisering, dels gjennom outsourcing og dels gjennom avvikling av mindre prioriterte oppgaver. De frie midler som fremskaffes gjennom innsparinger avsettes til å styrke 1-linje leddet i fylkene/regionene.

4H i fylkene skal fortsatt ha ansatte dersom økonomien i fylket tillater det. Alle ansatte har 4H Norge som arbeidsgiver.


4H Norge er inne i en tøff periode med både nedbemanning og omorganisering, som vil berører både ansatte og frivillige i organisasjonen. Samtidig er dette en mulighet til å forme et framtidig 4H som vil stå sterkt og være levedyktig i mange år framover.

- Jeg synes det er stort av 4H som organisasjon å greie og diskutere seg fram til et enstemmig vedtak i en så vanskelig sak. Jeg mener det sier mye om 4H som organisasjon. Jeg vil berømme den gode stemningen og arbeidsmiljøet her på det ekstraordinære landsmøtet, og lover at innspillene blir tatt med videre, for at dette skal bli best mulig, sa styreleder Kari Heggelund til landsmøtet.

- Jeg er stolt hun er over den gode prosessen som er blitt ført, og den innsatsen som er blitt lagt ned så langt så langt, avsluttet Heggelund.

 

Oppbygging av frivilligstruktur

Den andre saken som ble vedtatt på ekstraordinære landsmøtet var oppbygging av frivilligstruktur. Etter at landsmøtet hadde jobbet i summegrupper, og lagt fram gruppenes arbeid, ble det også her fattet et enstemmig vedtak. Landsmøtet vedtok at det igangsettes en prosess som har som mål å bygge opp en sterkere og bredere frivilligstruktur som kan yte mer i alle organisasjonsledd.