Friluftsliv for alle

4H er en inkluderende organisasjon, som skal gi vennskap og trivsel. Det er et mål å tilrettelegge 4H sine arrangementer for alle, uavhengig av kulturell og etnisk bakgrunn, livssyn, legning og funksjonsnivå.

For 4H er det viktig å ha et godt inkluderingsarbeid, og å dele informasjon om hvordan friluftsliv kan tilrettelegges for alle.
 

4H Norges tilretteleggingsordning

4H Norge har en økonomisk støtteordning for medlemmer i 4H som trenger ledsager eller tilrettelegging på leir eller andre arrangementer.
 
  1. 4H Norges tilretteleggingsordning har til formål å fremme funksjonshemmedes deltagelse i organisasjonens aktiviteter. Ordningen skal brukes til å dekke ekstrautgifter for medlemmer med funksjonshemning i forbindelse med tilrettelegging av arrangementer, og eventuelt deltagelse for ledsager.
  2. Tilretteleggingsordningen bestyres av landsstyret i 4H Norge, som også fastsetter statutter.
  3. Landsstyret gjør hvert år vedtak om avsetning til tilretteleggingsordningen, gjennom budsjettet for 4H Norge.
  4. Midlene disponeres av landsstyret i 4H Norge, og tilretteleggingsordningen er åpen for søknad fra fylker eller 4H-klubber i forbindelse med arrangement hvor medlemmer med funksjonshemning deltar.
  5. Ikke disponerte midler fra tilretteleggingsordningen kan overføres til neste år.
  6. Organisasjonen skal hvert år gjøres kjent med muligheten for å søke støtte fra tilretteleggingsordningen.
  7. Tildelinger gjennom tilretteleggingsordningen skjer etter søknad, som behandles administrativt. Landsstyret holdes orientert om tildelingene.
 
Det er ingen spesielle søknadsskjemaer eller søknadsfrist. Alle søknader blir behandlet fortløpende.
Søknader sendes til: 4H Norge.

 

Ledsagerbevisordning

4H har innført ordningen med ledsagerbevis på sine arrangementer.